top

 

Arv og bobehandling

Når et menneske afgår ved døden skal dets formue registreres og deles
mellem arvingerne. Dette kaldes at dødsboet skiftes

Dødsbobehandling


Skal arvingerne til møde i Skifteretten?

Ikke nødvendigvis. Når et menneske afgår ved døden vil der via bedemanden blive sendt en dødsanmeldelse til Skifteretten. Derefter sender Skifteretten en indkaldelse til den person, der ifølge dødsanmeldelsen har ordnet afdødes begravelse/bisættelse.

Pågældende bør fortælle eventuelle øvrige arvinger om mødet, men det er ikke nødvendigt, at alle møder op, da man kan give fuldmagt.

Kontakter man i stedet sin eller afdødes advokat, behøver man ikke at møde i Skifteretten.


Skal man ”vedgå arv og gæld”?

Man skal ikke længere ”vedgå arv og gæld”. Der er således ingen risiko for, at man som arving kommer til at hæfte for afdødes eventuelle gæld. Man kan til enhver tid afstå fra at have med boet at gøre, såfremt det måtte vise sig, at gælden er større end formuen.


Skal en advokat ordne dødsboet?

Ikke nødvendigvis. Helt ukomplicerede boer med en enkelt ”skriftklog” arving, kan måske klare det selv. De allerfleste søger advokatbistand for at få hel eller delvis hjælp med bobehandlingen. Der lægges ofte vægt på, at advokaten er neutral, og at advokaten med sin erfaring har forstand på dødsbobehandling - herunder de faldgrubber som almindelige borger normalt ikke er opmærksomme på.

Advokaten, som de pårørende har henvendt sig til, vil tilbyde et møde, hvor det søges fastlagt:

 • Om der er et testamente.
 • Hvem der er arvinger og hvor de bor.
 • Hvad afdøde efterlader af formue, herunder indbo og ejerbolig (og om der er gæld).
 • Hvorledes boet kan skiftes.
 • Hvad der skal ske med bolig, indbo, eventuelle værdipapirer m.v.

Hvilket arbejde udfører advokaten?


Advokatens arbejde – bobehandlingen – kan i korthed beskrives således:

 • Proklama-annonce indrykkes i Statstidende, hvorefter eventuelle kreditorer må melde sig inden 8 uger.
 • Afdødes bankindeståender og værdipapirer opgøres på dødsdagen og samles i advokatens pengeinstitut på en separat klientkonto og i et separat værdipapirdepot.
 • Fast ejendom, bil, båd og indbo vurderes og sælges eller overdrages efter afdødes testamente eller arvingernes ønsker.
 • Lejebolig opsiges, ryddes og synes.
 • Forsikringer, licens, telefon, gas/el, abonnementer o.l. opsiges/afmeldes.
 • Begravelsesudgifter betales, og øvrige kreditorer betales efter udløb af proklamafristen.
 • Åbningsstatus udarbejdes inden 6 måneder fra dødsdagen - dog senest 2 måneder efter boets udlevering fra Skifteretten - og sendes til Skifteretten og skattemyndighederne.
 • Eventuelle værdipapirer sælges efter aftale med arvingerne.


Et privatskiftet dødsbo skal senest 12 måneder efter dødsdagen opgøres. I bobestyrerboer er tidsfristen 24 måneder fra dødsdagen.
Skifteretten kan i særlige tilfælde forlænge fristerne. Advokaten udarbejder i den forbindelse:

 • En boopgørelse.
 • En selvangivelse, hvis boet er skattepligtigt.

Når myndighederne har godkendt boopgørelsen, udbetaler advokaten arven til arvingerne.

Boudlæg uden skiftebehandling

Når der kun efterlades en beskeden formue — Nogle gange består dødsboet af så få midler, at aktiverne blot udleveres til arvingerne uden en egentlig bobehandling. Det kaldes boudlæg.


Ægtefælleudlæg

Efterlevende ægtefælles særlige ret når formuen er begrænset — Hvis afdøde var gift, og ægteparrets samlede formue er under 760.000 kr. (beløbsgrænsen gælder for år 2018), så har den efterladte ægtefælle ret til at overtage hele boet uden at det skiftes med de øvrige arvinger.

  Uskiftet bo

  Efterlevende ægtefælles mulighed for at sidde i uskiftet bo — Hvis afdøde var gift og ægteparret har formuefællesskab og/eller skilsmissesæreje, har den efterlevende ægtefælle ret til at sidde i uskiftet bo med ægtefællernes fælles børn. Efterlader den afdøde ægtefælle fuldstændigt særeje, skal der skiftes.


  Privat skifte

  1. Privat skifte ikke er udelukket ifølge afdødes testamente,
  2. Alle arvingerne er enige om privat skifte og kan samarbejde,
  3. Alle er til stede i Danmark eller har givet fuldmagt til en person i Danmark,

  Forenklet privat skifte

  I nogle tilfælde er det muligt at skifte boet ved forenklet privat skifte. Det betyder blandt andet, at arvingerne ikke skal foretage nær så meget arbejde som i et almindeligt privat skifte, da der ikke skal laves en boopgørelse, men alene afleveres en åbningsstatus.


  Bobestyrerskifte

  Et dødsbo skal behandles af en bobestyrer såfremt:

  1. afdøde har bestemt dette i testamente.
  2. en arving anmoder derom - for eksempel i tilfælde af uenighed blandt arvingerne.
  3. boet må antages at være insolvent.

  Insolvente dødsboer

  Efterlader afdøde større gæld end formue er dødsboet insolvent. Er boet insolvent, træffer Skifteretten afgørelse om insolvensbehandling og udpeger en bobestyrer.

  Tidsforbrug og pris

  Hvad koster dødsbobehandlingen?

  Fastsættelse af salær for boets behandling sker efter 1) et samlet skøn over boets beskaffenhed, herunder aktivernes karakter og størrelse, antallet af arvinger og forholdet mellem disse, 2) det med behandlingen forbundne ansvar, 3) det opnåede resultat samt 4) det tidsforbrug, som advokaten og dennes personale med rimelighed har kunnet bruge på behandling af boet. Timesatsen er 2.400 kr. inklusive moms.


  Ordforklaringer


  Skifteretsattest

  Er det dokument skifteretten udsteder, når det er besluttet hvordan et dødsbo skal behandles. Skifteretsattesten er dokumentation for at boet må behandles.


  Skiftefuldmagt

  Det er den fuldmagt, som arvingerne giver til den, der skal behandle boet. Dokumentet bruges for at vise, at den der har fuldmagten kan handle på arvingernes vegne.


  Åbningsstatus

  En opgørelse, som bobehandler udfærdiger og indsender til skifteretten og skattevæsenet inden 6 måneder efter dødsfaldet, og som indeholder oplysning om afdødes formue- og gældsforhold pr. dødsdagen.


  Proklama

  Det er en annonce, der indrykkes i Statstidende, hvorefter kreditorer og eventuelle ukendte arvinger opfordres til at rette henvendelse inden en frist på 8 uger.


  Privat skifte

  Når arvingerne er enige og myndige kan man som hovedregel skifte privat. Dødsboet skal være færdigbehandlet inden 1 år fra dødsdagen.


  Forenklet privat skifte

  Hvis et dødsbos formue ikke overstiger grænsen for at være skattefri (ca. 1 mio.kr.), og hvis der ikke skal betales boafgift, kan boet behandles som forenklet, privat skifte.


  Boafgift

  Det er den afgift, der svarer til det der tidligere hed arveafgift. Afgiften er normalt lavere end den tidligere arveafgift. Boafgiften er kun 15 % når det er børn der arver, mens ægtefæller er helt fritaget for boafgift.


  Tillægsboafgift

  En yderligere afgift på 25 % som pålægges arvinger, der ikke er børn, men f.eks. er søskende.


  Bofradrag

  Er det grundbeløb, der ikke skal betales boafgift af. Sad afdøde i uskiftet bo, beregnes 2 bundfradrag.

  Hvad siger vores klienter?