Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Bobestyrerskifte

I en række situationer skal dødsboet behandles af en bobestyrer og i så fald skal særlige procedurer i dødsboskifteloven følges

Hvornår behandles et dødsbo af en bobestyrer?


 1. afdøde har bestemt dette i testamente,
 2. en arving anmoder derom - for eksempel i tilfælde af uenighed blandt arvingerne,
 3. boet må antages at være insolvent,
 4. alle arvinger enten er repræsenteret ved værge eller skifteværge eller er under konkurs eller er ude af stand til at opfylde deres forpligtelser, efterhånden som de forfalder,
 1. der ikke findes arvinger i boet eller det er usikkert, hvem der er arvinger,
 2. Skifteretten beslutter dette jf. Dødsboskiftelovens § 23, 30, 76, stk. 3, eller Arvelovens § 25, stk. 2,
 3. der ikke inden rimelig tid har kunnet træffes bestemmelse om, at boet skal behandles på anden måde.

Har afdøde ikke ved testamente truffet bestemmelse om, hvem der som bobestyrer skal behandle boet, udleverer skifteretten efter Dødsboskiftelovens § 37 boet til behandling ved en autoriseret bobestyrer, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Ønsker den længstlevende ægtefælle, at en bestemt autoriseret bobestyrer behandler ægtefællernes fællesbo og tidligere skilsmissesæreje, udpeger skifteretten i almindelighed denne. I andre tilfælde udpeger skifteretten i almindelighed den autoriserede bobestyrer, som arvingerne ønsker. Stk. 3. Ønsker den længstlevende ægtefælle og de øvrige arvinger en bestemt bobestyrer, der ikke er autoriseret, kan skifteretten udpege den pågældende, hvis særlige grunde taler derfor. Stk. 4. Under særlige omstændigheder kan skifteretten bestemme, at boet skal behandles af flere bobestyrere, hvoraf mindst én skal være autoriseret.

Stk. 5. Ønsker arvingerne under boets behandling en anden bobestyrer, kan skifteretten efter reglerne i stk. 1-4 udpege en ny bobestyrer, såfremt væsentlige hensyn taler derfor. Stk. 6. Bliver en udpeget bobestyrer forhindret, eller opfylder denne ikke længere betingelserne for at behandle boet, udpeger skifteretten efter reglerne i stk. 1-4 en ny bobestyrer.

Bobestyrer skal for dødsboets regning tegne en særlig kautionsforsikring, som sikkerhed for at dødsboets værdier ikke forsvinder. Kautionsforsikringen koster normalt 1.000 - 3.000 kr.

Bobestyreren træffer alle afgørelser vedrørende bobehandlingen, men alle væsentlige beslutninger skal forelægges arvingerne, inden der træffes en afgørelse.

Arvingerne skal ikke vedgå arv og gæld.

Bobestyrer indrykker et proklama i Statstidende. Eventuelle kreditorer skal anmelde deres krav inden 8 uger. Såfremt kreditorerne ikke anmelder deres krav inden fristen, bortfalder kravet. Al anmeldt gæld noteres i bobestyrerens gældbog. Efter de 8 uger kan bobestyrer danne et overblik over dødsboets formue og gæld.

Derefter sender bobestyrer til alle arvingerne kopi af gældbogen med bobestyreres indstillinger om de enkelte krav skal anerkendes eller afvises.

Derefter udarbejder bobestyreren en åbningsstatus, der indeholder oversigt over afdødes formue og gæld på dødsdagen.

Under bobehandlingen sørger bobestyreren for at sælge de værdier i dødsboet, som ingen arvinger ønsker at arve - for eksempel værdipapirer, fast ejendom, bil og dyrere indbo.

Når alle værdier som ingen arvinger skal have er solgt og når al gæld er betalt, udarbejder bobestyrer udkast til boopgørelse. 

I bobestyrerboer skal bobestyrer senest 15 måneder efter dødsdagen fremlægge udkast til boopgørelse jf. dødsboskiftelovnens § 68. Opgørelsen skal indeholdende: 

 1. en redegørelse om boets behandling, 

 2. oplysninger om arveforholdene, 

 3. en opgørelse over dødsboets aktiver og passiver pr. dødsdagen samt efterfølgende indtægter og udgifter, 

 4. en angivelse af fordelingen mellem legatarer og arvinger og 

 5. en beregning af bo- og tillægsafgift. 

Dødsboet skal opgøres endeligt senest 2 år efter dødsdagen, medmindre Skifteretten tillader, at skæringsdagen udskydes, jf. dødsboskiftelovens § 66. 

Boopgørelsen skal senest 2 måneder efter skæringsdagen fremlægges til godkendelse på et afsluttende bomøde, jf. dødsboskiftelovens § 68. Indkaldelse vil ske med mindst 2 ugers varsel.

Hvis dødsboet bliver skattepligtigt, skal der endvidere udarbejdes en dødsboselvangivelse for perioden fra 1. januar før dødsdagen og indtil boopgørelsens skæringsdag.

Hvad siger vores klienter?