top

 

Priser

Vores principper for afregning er altid gennemskuelige, og inden for en række områder tilbyder vi faste priser

Generelle vilkår


Hvor der ikke er indgået skriftlig aftale om fast salær beregnes salær efter følgende principper:

Salær fastsættes efter registreret tidsforbrug, arbejdets art og omfang, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning, sagens resultat og det med sagen forbundne ansvar.

Alle priser i denne vejledende prisliste er inkl. moms. I forbindelse med sagsoprettelse sendes et opdragsbrev (ordrebekræftelse), hvoraf vilkår om fastsættelse af salær i den specifikke sag fremgår.

Udover salæret betales for dokumenterede udgifter ved sagsbehandlingen, såsom retsafgifter, notargebyr, tinglyningsafgifter o.l.

De anførte priser er under forudsætning af, at opgaven indebærer et tidsforbrug, der er sædvanligt set i forhold til den pågældende sagskategori. Såfremt det konstateres, at en opgave ikke kan udføres inden for den fastsatte pris, vil der straks ske underretning, således at der kan indgås ny aftale om opdraget og honorar.


De følgende timesater er gældende:

Advokat2.500 kr.
Advokatfuldmægtig1.600 kr.
Sekretær/bogholder1.375 kr.

I forbindelse med sagsoprettelse sendes ordrebekræftelse indeholdende aftale om salærfastsættelsen.

Alle anførte salærer er inklusiv moms. Udover salæret betales for dokumenterede udgifter ved sagsbehandlingen - for eksempel kørsel, tinglysningsafgifter, registreringsfgifter, retsafgifter o.l.

Møde eller pr. telefon

Konsultation

Drøftelse med henblik på afklaring af eventuelle juridiske problemer samt drøftelse af mulige løsningsforslag.
Varighed op til 30 minutter. Derefter yderligere 750 kr. pr. 15 minutter.

1.500 kr.


Boligkøb

Vi tilbyder faste priser ved køb af bolig


Testamente


Konsultation

Konsultation om behov for oprettelse af nyt eller ændring af et eksisterende testamente samt rådgivning om mulighederne ved oprettelse af testamente.

1.500 kr.


Udarbejdelse af nyt testamente

Sagsbehandling baseret på modtagne/indhentede oplysninger vedrørende testamentet omfatter:

1. Udarbejdelse af udkast til testamente.

2. Udarbejdelse af livstestamente.

3. Udarbejdelse af generalfuldmagt.

4. Udførelse af eventuelle rettelser af ovennævnte dokumenter.

5. Bistand ved underskrivelse af testamente hos notaren.

Standardsalær inkl. afgift til notaren på 300 kr.


Samlet udgift til konsultation, udarbejdelse af testamente inkl. afgift til notar udgør således 6.000 kr.

4.500 kr.


Udarbejdelse af ændring eller tillæg til eksisterende testamente/codicil

Sagsbehandlingen omfatter:

a. Udarbejdelse af tillæg til eksisterende testamente.

b. Udarbejdelse af livstestamente.

c. Udarbejdelse af generalfuldmagt.

d. Udførelse af eventuelle rettelser af ovennævnte dokumenter.

e. Bistand ved underskrivelse af testamente hos notaren.

Standardsalær inkl. afgift til notaren på 300 kr.


Såfremt der er behov for konsultation i forbindelse med ændringen udgør de samlede udgifter 5.000 kr.

3.500 kr.


Dødsbobehandling

Fastsættelse af salær for boets behandling sker efter et samlet skøn over boets beskaffenhed - herunder det registrerede tidsforbrug, aktivernes karakter og størrelse, det med behandlingen forbundne ansvar og det opnåede resultat.

De gældende timesatser fremgår øverst på denne side. Estimat gives ved opstart og ved udsendelse af åbningsstatus.


Ægtepagt


Udarbejdelse af ægtepagt

Rådgivning, udarbejdelse af ægtepagt samt tinglysning.

Til Staten skal der betales et tinglysningsgebyr på 1.750 kr.

7.000 kr.


 

Mediation


Timesats for konflikthåndtering for privatpersoner.

2.400 kr.

Hvad siger vores klienter?