Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Mediation

Mediation er en konfliktløsningsmetode, hvor parterne gennem struktureret samtale med hinanden og med mediator søger at finde frem til hensigtsmæssige og mindelige løsninger

Hvordan er et typisk mediationsforløb?

Almindeligvis vil mediationsforløbet i en sag foregå over 2 mediationssamtaler af ca. 1½ times varighed. I familiesager med opløsning af parforhold vil forløbet oftest strække sig over 4-6 samtaler.

Almindeligvis vil mediationsforløbet i en sag foregå over 2 mediationssamtaler af ca. 1½ times varighed. I familiesager med opløsning af parforhold vil forløbet oftest strække sig over 4-6 samtaler.

En samtale – eller session som det også kaldes – indledes med, at parterne oplyser om de forhold, de ønsker drøftet. Der aftales nogle enkle, klare regler for, hvorledes samtalen skal foregå, og der indgås en aftale om mediationen – vilkår og betingelser. Dette for at sikre, det bedst mulige grundlag for mediationsforløbet.

I sessionerne fungerer mediator som en form for ordstyrer, der løbende ridser parternes synspunkter op, og uddyber de skitserede løsningsforslag med spørgsmål. 

Centralt er det, at advokatmediator forholder sig upartisk og neutralt, og som udgangspunkt ikke er den, der skal komme med anbefalinger til løsning af parternes konflikt, men har som opgave at inspirere og understøtte parternes egne mulige løsningsforslag.

Efter hver session udarbejdes der som hovedregel et skriftligt resumé – det kan være til brug for parternes advokater, til Statsamtet, til Retten, pensionskassen eller andre steder, hvor parternes aftale skal realiseres.

I nogle tilfælde ønsker parterne, at deres respektive advokater eller bisiddere skal deltage i mediationen, hvilket aftales forudgående.

Ligeledes kan det aftales, at mediationen gennemføres i samarbejde med anden mediator – kaldet co-mediation. Oftest vil der i den forbindelse være tale om samarbejde med revisor, psykolog eller anden sagkyndig, der deltager gennem hele eller dele af forløbet.

Få rådgivning nu

Tal med en specialist

Ved at rette henvendelse til vores reception, kan der aftales et møde. Vores advokatsekretærer hjælper dig med at få de relevante oplysninger registreret, så advokaten kan være forberedt til mødet.

Hvad er advokatmediation?

Mediation er en konfliktløsningsmetode, hvor parterne gennem struktureret samtale med hinanden og med mediator søger at finde frem til hensigtsmæssige og mindelige løsninger.

Det er en metode, hvor parterne selv er aktivt medvirkende i løsningsprocessen og bidrager positivt med forslag og ideer.

Mediator hjælper parterne med at undersøge og overveje de forhold, som parterne peger på som de væsentlige at drøfte.

Hvilken type mediator skal vælges?

Mediatorer har mange forskellige baggrundsuddannelser.

Opsøger man en advokatmediator, vil man opnå bistand fra en advokat, der har efteruddannet sig som mediator. Derved har denne type mediator sit professionelle juridiske overblik med sig, hvilket kan være en fordel, når der er tale om konflikter og tvister med et vist juridisk indhold.

Da mediationsprocessen er fortrolig og bygger på parternes frivillige deltagelse og engagement, er der etableret et godt klima for forhandling og udveksling af ideer til mulige løsninger.

Hvem kan have glæde af mediation?

Parter, der er enige om at ønske en hurtig og effektiv løsning af en uoverensstemmelse, og som gerne vil have indflydelse på resultatet, kan anvende mediation.

Der kan være tale om både komplekse problemstillinger og enkeltstående spørgsmål. Mange typer uoverensstemmelse i civile sager kan nævnes f.x. økonomiske tvister, hegnsspørgsmål, mangelsager, afskedigelsessager og konflikter i familieforhold søges løst. Særskilt materiale om familiemediation foreligger.

Hvorfor vælge mediation fremfor en retssag?

Parter i en mediationsproces er aktive deltagere i modsætning til i et retligt forløb, hvor Retsplejelovens regler og de juridiske løsninger er i fokus.

Løsningerne i mediation vil være skræddersyede til parterne og indgåede aftaler vil derfor opleves som forpligtende på en særlig måde, der opfordrer til efterlevelse og overholdelse. Efterfølgende uoverensstemmelser forebygges derved.

Ud over at sigte mod et konkret løsningsresultat vil parterne under mediationen ofte får bedre forståelse for egne, men også for den andens ønsker, idet der skabes et samtalerum, der giver mulighed for at udtrykke nuancerede synspunkter. Dette betyder et godt udgangspunkt for videre samarbejde eller afslutning af et sådant på værdig måde.

Erfaringsområder

Nedenfor følger nogle af de sagsområder, som der har været gennemført mediationer vedrørende.

 • Ansættelse og overenskomster.
 • Familie og ægteskabsret.
 • Professionel fejlbehandling.
 • Højkonflikt sager.
 • Multipart sager.
 • Nødsager.

  • Sport.
  • Naboer.
  • Banker og finans.
  • Forsikring.
  • Ejendom.
  • Sexuel chikane.
  • Arv.

  Hvad siger vores klienter?