Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Rets- og voldgiftssager

Vi bistår klienter med førelse af retssager, voldgiftssager og anden konflikthåndtering

Nogle gange kan tvister ikke undgås

– Vi sætter en ære i bistå med professionel rådgivning samt at varetage dine interesser under hele sagens forløb

Vi har erfaring med førelse af retssager ved de civile domstole såvel som for Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg.

Når vi bistår dig med en tvist, er vores kerneværdier ordentlighed, forventningsafstemning og ligefrem tale. Det er afgørende for en god proces, hvor rådgivningen om forskellige udfaldsmuligheder og eventuelle forligsmuligheder lægger til grund for den strategi, som vi i fællesskab ligger.

Der kan opstå tvister i mange forskellige situationer. Hos Advokatfirmaet Deleuran er vi specialister i alt, der vedrører familie- og arveret, fast ejendom og byggeri.

Få rådgivning nu

Tal med en specialist

Ved at rette henvendelse til vores reception, kan der aftales et møde. Vores advokatsekretærer hjælper dig med at få de relevante oplysninger registreret, så advokaten kan være forberedt til mødet.

Behovet for rådgivning forud for sagen

Forud for sagen er vil der være behov for en juridisk vurdering af sagen, herunder i relation til hvor stor sandsynligheden er for, at der vil kunne opnås medhold, tidshorisonter, omkostninger, procesrisikoen m.v.

Ofte har domstolene eller VBA tidligere truffet afgørelse i lignende sager, og forud samt under sagens forberedelse er en af vores vigtigste opgaver at sætte os ind i den retspraksis, der er relevant for den pågældende sag. Vi har ofte ført andre lignende sager, men udover erfaringerne fra tidligere sager, følger vi løbende udviklingen af retspraksis inden for de specialer, vi beskæftiger os med. Det gør os i stand til at rådgive forud for sagen og f.eks. tage stilling til, om en sag ikke bør anlægges eller om man som sagsøgt måske i højere grad er tjent med at søge mod søge indgåelsen af et forlig end at sagen føres helt til en dom.

Ofte vil en god præsentation af sagen med henvisning til relevant retspraksis også kunne føre til, at modparten er villig til at forlige sagen, hvilket kan føre til en besparelse af både de økonomiske og personlige ressourcer, der ellers skal investeres i førelsen af en sag. Mulighederne for at nå til enighed om en forligsmæssig løsning kan i nogle situationer øges ved brug af mediation eller retsmægling, hvor vi vil kunne bistå dig som din partsrepræsentant.

Sagens forberedelse og præsentation i retten

Det er velkendt hos procedureadvokater, at sager ofte vindes på kendskabet til sagens faktum.

Den advokat, der har den bedste og mest dybdegående indsigt i sagens detaljer, vil således ofte have en væsentligt større chance for at kunne opnå medhold ved den pågældende retsinstans. Vi gennemgår derfor som led i sagens forberedelse omhyggeligt alle sagens detaljer, og mellem advokaten og klienten ligger der en fælles opgave med at få alle relevante oplysninger frem og behørigt belyst.

Vi kender de regler og kutymer, der gælder i retten, og medmindre du selv er erfaren med at gå i retten, sørger vi for at forberede dig på, hvad du skal være opmærksom på og hvorledes sagen vil forløbe.

Når dagen for selve hovedforhandlingen er nået, sørger vi for en skarp præsentation af sagens faktum, parts- og vidneafhøringer samt gennemgang af den relevante retspraksis. Under den afsluttende procedure argumenterer vi for din sag og fremhæver de væsentligste holdepunkter, således at dommerne er godt klædt på til at træffe en veloplyst afgørelse i sagen.

Hvad siger vores klienter?