Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Forretningsbetingelser

Hvor andet ikke er særskilt aftalt gælder de nedenstående forretningsbetingelser

1. Modtagelse af nye opdrag og optagelse af nye klienter

Når Advokatfirmaet Deleuran modtager henvendelse med ønske om bistand til en sag gennemføres indledningsvist en proces, hvor der tages stilling til, om der er mulighed for at bistå med sagen.

Denne proces indebærer blandt andet en kontrol af, om der er en nærliggende risiko for, at repræsentation i sagen vil kunne føre til, at en interessekonflikt opstår. For eksempel vil Advokatfirmaet Deleuran ikke kunne bistå to parter i samme sag, hvis parterne har modstridende interesser af ikke uvæsentlig karakter. I relation til sådanne interessekonflikter efterlever Advokatfirmaet Deleuran de retningslinjer, der er beskrevet i de advokatetiske regler.

2. Aftale om opgaven

Når det er kontrolleret, at der er mulighed for at bistå med en sag, meddeles dette til klienten, og der indgås herefter aftale om omfanget af opgaven. Der udarbejdes i visse sager et opdragsbrev (en ordrebekræftelse), hvori opgaven er beskrevet, og hvor der fastsættes vilkår for bistanden. Sådanne vilkår fastsat i et eventuelt opdragsbrev gælder i tillæg til disse forretningsbetingeler, og har forrang i forhold til disse. Uanset indholdet af et eventuelt opdragsbrev kan omfanget af opgaven løbende justeres efter behov.

3. Hvidvaskregler og forebyggelse af terrorisme.

Det følger af lovgivningen, at advokater er underlagt særlige forpligtelser med henblik på forebyggelse af, at der sker hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Dette fremgår af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter blandt andet advokater til at indsamle og opbevare visse identitetsoplysninger om Advokatfirmaet Deleurans klienter. Derfor vil vores klienter i en række sager blive bedt om at aflevere kopi sygesikringsbevis samt pas eller kørekort. I forbindelse med transaktioner er firmaets advokater og medarbejdere forpligtet til at reagere, hvis der opstår mistanke om, at transaktionen kan have tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, herunder til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet. Som følge af loven om forebyggende foranstaltning har vi udarbejdet og efterlever interne regler, der omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

4. Fortrolighed, uafhængighed og integritet

Det er afgørende, at en advokat kan modtage oplysninger om forhold, som klienten ikke ville betro andre, og at advokaten kan gøres bekendt med sådanne oplysninger i fortrolighed. Advokatfirmaet Deleuran behandler derfor alle oplysninger om klienter og sager med fuld fortrolighed.

Vi er klientens uafhængige rådgiver og har således ingen samarbejdsaftaler med mæglere, pengeinstitutter eller andre parter, der kan påvirke vores rådgivning, og vi varetager alene klientens interesser.

Vi varetager vores klienters interesser grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv kræver.

5. Dansk ret

Advokatfirmaet Deleuran rådgiver alene om dansk ret.

6. Klientmidler

Beløb som klienter indbetaler til Advokatfirmaet Deleurans klientkonti indsættes på hovedklientbankkonti i Nykredit for klientens regning og risiko. Ved behandling af dødsboer oprettes en separat klientkonto i Nykredit, hvor indestående tilsvarende står for boets regning og risiko. Advokatfirmaet Deleuran påtager sig ikke ansvar for beløb, som er indestående på klientkonti, såfremt pengeinstituttet bliver nødlidende. Nykredit kan opkræve negative renter for indeståender på klientkonti og bokonti. Renteniveauet og grænseværdien kan ændre sig. Såfremt de aktuelle renteniveauer og grænseværdier ønskes oplyst, kan der rettes henvendelse til Advokatfirmaet Deleuran herom.

7. Indskydergarantiordningen

Ifølge indskydergarantiordningen er indestående på klientkonti sikret ved beløb op til ca. 750.000 kr. (100.000 €). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Ved større indestående skal klienten skriftligt give oplysning til Advokatfirmaet Deleuran, hvis der ønskes oprettet klientkonti i flere forskellige pengeinstitutter.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Vores faste bankforbindelse er Nykredit Bank A/S, cvr.nr. 10519608. Klientmidler vil derfor som udgangspunkt blive placeret i Nykredit Bank A/S, men der kan opstå undtagelser. Hvis der ønskes anvendt en specifik bank til klientmidler skal der gives skriftlig meddelelse herom.

Yderligere information om reglerne

En lovændring fra 2015 om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €. 

Der kan læses mere om regelændringen i 2015 på Advokatsamfundets hjemmeside – og der henvises til de til enhver tid gældende regler.

8. Honorar og omkostninger

Medmindre anden aftale er indgået fastsættes salær efter registreret tidsforbrug, arbejdets art og omfang, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning, sagens resultat og det med sagen forbundne ansvar.

De følgende timesatser er gældende: 

Ekskl. moms 

Inkl. moms 

Advokat2.160 kr.2.700 kr.
Sekretær/bogholder1.200 kr.1.500 kr.

Udover salæret betales for dokumenterede udgifter ved sagsbehandlingen - for eksempel kørsel, tinglysningsafgifter, registreringsafgifter, retsafgifter o.l. 

Afregning sker månedligt, medmindre andet aftales. Advokatfirmaet Deleuran er før arbejdets påbegyndelse eller under sagens behandling berettiget til at kræve en aconto indbetaling.

Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Såfremt der ved sagens afslutning står 300 kr. eller mindre på sagen, forbeholdes retten til at beløbet ikke refunderes, da tidsforbruget der vil medgå til ekspedition af tilbagebetalingen og bogføringen af denne m.v. i disse situationer ikke står mål med beløbet.

9. Ansvarsbegrænsning og skadesløsholdelse

Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 10 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt  2.500.000 kr.

Klienten skal holde Advokatfirmaet Deleuran skadesløs i den udstrækning, at Advokatfirmaet Deleuran over for tredjemand pålægges ansvar, der udspringer af arbejdet for klienten.

Klienten kan alene rejse krav mod Advokatfirmaet Deleuran og ikke mod den enkelte partner/indehaver eller medarbejder.

Advokatfirmaet Deleurans ansvar omfatter ikke indirekte tab, drifts- og avancetab, tab af data og lignende. 

Advokatfirmaet Deleuran hæfter ikke for rådgivning ydet af underleverandører uanset om sådanne er engageret af Advokatfirmaet Deleuran, med bistand fra Advokatfirmaet Deleuran eller er bragt i forslag af Advokatfirmaet Deleuran.

10. Immaterielle rettigheder

Advokatfirmaet Deleuran forbeholder sig alle rettigheder til materiale udarbejdet af Advokatfirmaet Deleuran.

11. Arkivering

Sagens materiale, herunder elektroniske data, opbevares af Advokatfirmaet Deleuran i mindst tre år efter at en opgave er afsluttet.

12. Samarbejdets varighed og ophør

Både klienten og Advokatfirmaet Deleuran er berettiget til at bringe samarbejdet til ophør. 

Advokatfirmaet Deleuran er berettiget til honorar og dækning af alle udlæg, der vedrører tiden frem til ophør.

13. Markedsføring

Advokatfirmaet Deleuran er som led i markedsføring berettiget til at referere til sager og opgaver, der er afsluttet, hvis sagens materiale er offentligt tilgængeligt, offentligt kendt eller hvis klienten har givet samtykke hertil.

14. Almene oplysningspligter

For de oplysninger der stilles krav om i de advokatetiske regler pkt. 13 henvises der til Advokatfirmaet Deleurans hjemmeside (www.deleuran.dk).

15. Udøvelse af advokathvervet

For yderligere information om de regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet henvises der til Advokatsamfundets hjemmeside (www.advokatsamfundet.dk).

16. Klageadgang

Advokatnævnet har kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokaters honorarer. Advokatnævnet er beliggende på Kronprisessegade 28, 1306 København K, og der henvises herudover til Advokatnævnets hjemmeside (www.advokatnævnet.dk).

17. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister er underlagt dansk ret og skal behandles ved de almindelige domstole.

Hvad siger vores klienter?