Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Hvad er en fuldmagt?

En fuldmagt er en tilladelse fra en person (fuldmagtsgiveren), om at lade en anden person (den befuldmægtigede) handle på sine vegne overfor andre (tredjepart)

Hvad benyttes en fuldmagt til?

I en fuldmagt kan det bestemmes, at en bestemt person eller flere personer i forening skal kunne handle på fuldmagtsgiverens vegne, hvis fuldmagtsgiveren selv bliver ude af stand til selv at varetage sine interesser. Det kan for eksempel være i tilfælde af demens eller anden sygdom. Hvis man ikke har oprettet en fuldmagt og bliver syg, er der ingen der vil kunne disponere på ens vegne. De pårørende vil således ikke kunne disponere over den syges konto, betale regninger, sælge ejendomme, opsige lejemål e.l. Hvis der ikke er oprettet en fuldmagt, skal den syge have beskikket en værge via en proces hos Familieretshuset, der kan være omfattende og langvarig.

En af fordelene ved at oprette en fuldmagt er, at man mens man er frisk, selv kan bestemme, hvem der i tilfælde af sygdom o.l. skal kunne varetage ens interesser. Man kan også bestemme, at flere fuldmagtshavere i forening skal kunne disponere på ens vegne, og det kan for eksempel være relevant, hvis man har flere børn og ønsker, at de alle på lige fod skal have mulighed for at få indsigt og indflydelse på dispositionerne.

En anden fordel ved at oprette en fuldmagt er, at man selv kan bestemme rammerne for, hvad fuldmagten skal kunne give adgang til. Nogle gange er der særlige ønsker til, hvordan der skal disponeres, og disse ønsker kan anføres direkte i fuldmagten. For eksempel kan fuldmagtsgiveren bestemme, at der fortsat skal give konkrete gaver på konkrete tidspunkter til bestemte familiemedlemmer, uanset om fuldmagtsgiveren selv er i stand til det eller ej. Ved at give gaver på op til de afgiftsfrie grundbeløb, kan arvingerne spare boafgifter.

Et af de forhold der derudover lægges vægt på i mange familier er, at det er bedre, at fuldmagtsgiver selv har besluttet at give en fuldmagt, end at de pårørende på et tidspunkt skal ”tiltvinge” sig rettigheder via retssystemet. Det føles for mange som en mere ordentlig måde, at det forløber på, når den der skal handles på vegne af, selv har givet sit samtykke til dette oprindeligt inden vedkommende blev syg.

To typer af fuldmagter

Igennem mange år har vi bistået klienter med oprettelse af de såkaldte varige fuldmagter, der også kaldes for generalfuldmagter. Disse fuldmagter har hjemmel i aftaleloven.

I september 2017 trådte en lov om fremtidsfuldmagter i kraft, og siden da har der også været mulighed for at oprette såkaldte fremtidsfuldmagter. Disse fuldmagter er reguleret af lov om fremtidsfuldmagter.

Der er forskellige fordele og ulemper ved de to typer af fuldmagter. Vi kan rådgive dig nærmere om, hvilken type af fuldmagt, der passer bedst til netop din situation.

De to typer af fuldmagter kan der læses mere om i afsnittet nedenfor.

Tal med specialist

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det vil være en god idé for dig at oprette et testamente, kan du rette henvendelse for at høre nærmere. Det er også muligt at tage vores test for at finde ud af, hvad der gælder i din situation

Varige fuldmagter / generalfuldmagter

En fordel ved de varige fuldmagter er, at de er meget operative. Varige fuldmagter der oprettes hos Advokatfirmaet Deleuran opbevares hos os i vores boksanlæg, og hvis der opstår behov, kan fuldmagten udleveres til den befuldmægtigede. Det kan håndteres hurtigt, og uden at det er nødvendigt at involvere myndighederne. Derved undgås det bureaukrati, der ellers følger med, når Familieretshus og andre myndigheder skal involveres.

Mange foretrækker en varig fuldmagt, da den er let at oprette, og da det er den type af fuldmagt, der indebærer, at myndighederne er mindst muligt inde i billedet. Derudover koster det lidt mindre at oprette en varig fuldmagt end en fremtidsfuldmagt, da den er mere enkel at oprette.

Da hjemlen til de varige fuldmagter er i aftaleloven, er der meget frie rammer for fuldmagtens indhold. I nogle tilfælde vil fuldmagten være helt generelt formuleret, sådan at fuldmagtshaveren kan træffe alle dispositioner vedrørende fuldmagtsgiverens økonomiske og personlige forhold. I andre tilfælde er fuldmagten mere specificeret til at gælde for et eller flere bestemte områder, eller der er bestemt andre særlige vilkår for, hvordan fuldmagten må benyttes.

Aftalelovens bestemmelser om anvendelse af fuldmagter fremgår af lovens kapitel 2.

Fremtidsfuldmagt

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt sker dette via tinglysningssystemet. Derudover skal fuldmagtsgiver til notaren og vedstå sig fuldmagten. Der betales i den forbindelse et gebyr til notaren. Når fuldmagten skal aktiveres, skal de pårørende fremsætte en anmodning til Familieretshuset, der herefter tager stilling til, om fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft. Der betales også er gebyr til Familieretshuset for sagens behandling.

Hvis der er ønske om mere kontrol og registrering fra myndighedernes side, så er oprettelse af en fremtidsfuldmagt et godt valg. Fuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregistret, og både notaren og Familieretshuset er involveret, hvilket for nogle kan give en følelse af ekstra tryghed.

En fordel ved fremtidsfuldmagten er, at den på nogle få områder giver flere kompetencer til fuldmagtshaveren end en varig fuldmagt / generalfuldmagt. For eksempel er det kun en værge eller en fremtidsfuldmagtshaver, der i henhold til servicelovens bestemmelser kan tage imod et tilbud om en plejehjemsplads. Hvis det er vigtigt, at lige præcis denne disposition skal være omfattet af fuldmagten, kan det altså tale for oprettelse af en fremtidsfuldmagt.

Hvad siger vores klienter?