Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Erhvervslejeret

Advokatfirmaet Deleuran bistår lejre og udlejere med erhvervslejeretlige forhold

Specialister i erhvervslejeret

Advokatfirmaet Deleurans erfarne rådgivere med speciale i erhvervslejeret bistår lejere og udlejere med en bred vifte af opgaver inden for det erhvervslejeretlige område.

Indgåelse af erhvervslejekontrakter

I forbindelse med indgåelse af erhvervslejekontrakter bistår vi under forhandlingen, således at de mest optimale vilkår opnås. Nogle af de hovedvilkår, der ofte skal opnås enighed om er:

  • Lejens fastsættelse.
  • Lejens regulering.
  • Lejemålets stand ved lejemålets overtagelse, herunder udlejers eventuelle istandsættelsesarbejder forud for lejers indflytning og finansiering heraf.
  • Lejers og udlejers forpligtelser til vedligeholdelse og fornyelse i lejeperioden.
  • Lejers forpligtelser ved fraflytning.
  • Lejers adgang til hel eller delvis fremleje og/eller afståelse af lejemålet.Uopsigelighedsperioder for lejer og udlejer samt opsigelsesvarsler.

Værdien af en god erhvervslejekontrakt er ofte stor, da vilkårene ofte har betydning år efter år, og da der ofte er tale om betragtelige summer. En aftalt procentuelt minimumsregulering af lejen – eller manglen på samme - kan for eksempel føre til en meget væsentlig lejeforhøjelse set over en årrække.

Derudover kan en gennemarbejdet lejekontrakt, der er udarbejdet af en erfaren advokat mindske risikoen for, at der senere opstår tvist mellem lejer og udlejer, og derved kan langvarige og ressourcekrævende retssager undgås.

Udover vilkårsforhandlingen omfatter bistanden en lang række øvrige aspekter, herunder lokalernes anvendelighed og potentiale.

Tvist mellem udlejer og lejer

Tvist mellem udlejer og lejer

Ved tvist mellem udlejer og lejer rådgiver vi om sagens håndtering og fører retssager, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at nå til enighed mellem parterne. I sager hvor det skønnes hensigtsmæssigt, kan vi bistå med, at sagen forsøges løst ved mediation.

Problemstillinger opstået under igangværende lejeforhold

Aftalefortolkning og vurdering af rettigheder i henhold til lovgivningen Vi bistår med vurdering og håndtering af problemstillinger opstået i lejeforholdets løbetid. Sådanne problemstillinger er ofte knyttet til en juridisk fortolkning af erhvervslejekontrakten eller parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til lovgivningen. Et klassisk eksempel er tvist om fordelingen mellem udlejer og lejer af vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelser.

Markedslejeregulering

Herudover bistår vi med gennemførelse af sager om markedslejeregulering, herunder hvis udlejer ønske at gennemføre en markedslejeforhøjelse, eller lejer ønsker at varsle en markedslejenedsættelse.

Opsigelse og ophævelse af lejemål

Kontorets advokater rådgiver om, udarbejder og håndterer opsigelser, når en part ønsker at bringe et lejemål til ophør, og hvis en part har misligholdt lejekontrakten, bistår vi med varsling af ophævelse – og eventuelt fremsættelse af krav om erstatning eller nedslag i lejen. .

Varetagelse af udsættelsesforretninger

Såfremt der opstår behov for udsættelse af en lejer, indleveres vi på vegne af vores klienter udsættelsesbegæringer til fogedretten og varetager hele processen frem til at udsættelsesforretningen er gennemført og lejemålet ryddet. Vi sikrer, at alle formkrav iagttages undervejs i processen, hvilket er særdeles væsentligt, idet der inden for området er en lang række faldgruber, der indebærer store risici, hvis der ikke antages kyndig juridisk bistand.

I sager hvor en lejer uberettiget er blevet mødt af en ophævelse af lejekontrakten fra udlejers side, bistår vi lejer og sikrer, at lejer ikke udsættes af lejemålet uden rimelig grund.

Håndtering fraflytnings-problematikker

Afdækning af lejers fraflytningsforpligtelser

Når et lejeforhold bringes til ophør, opstår der ganske ofte uenighed mellem lejer og udlejer om, hvilke forpligtelser der påhviler lejer i anledning af fraflytningen. Der er ofte talte om betragtelige summer, når istandsættelseskrav opgøres, og det er sædvanligt, at der forud for lejers fraflytning skal træffes en lang række valg.

Lejers egen istandsættelse forud for fraflytning

Lejers skal for eksempel ofte tage stilling til, om lejer er berettiget til og ønsker at istandsætte lejemålet forud for gennemførelse af afleveringsforretningen. Hvis lejer selv istandsætter, kan omkostningerne ofte holdes på et lavere niveau, end hvis udlejer gennemfører istandsættelsen, men lejer risikerer på den anden side at afholde udgifter til arbejder, som udlejer ikke havde krævet udført eller at udlejer gør gældende, at istandsættelsesarbejderne ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.

Betaling af leje i istandsættelsesperioden

Et andet væsentligt forhold at tage i betragtning ved fraflytningssager er, om lejer i henhold til lejekontrakten er forpligtet til at betale leje i en istandsættelsesperiode eller ej. Det er herudover et hyppigt forekommende spørgsmål, om udlejer er berettiget til at kræve, at den fraflyttende lejer dækker udgifter til lejemålets istandsættelse, selvom udlejer i praksis vælger ikke at gennemføre istandsætte.

Hvad siger vores klienter?