Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Akut behov for hjælp?

Udenfor kontorets normale telefontid tilbyder vi via døgnvagten på telefon 38 88 77 77

Døgnvagt

Ring til døgnvagten på telefon 38 88 77 77 – hvis der opstår akut behov for at få oprettet eller ændret et testamente. Nedenfor er vist de vigtigste regler om oprettelse af testamente.


Man kan oprette testamente på 3 måder:


1. Nødtestamente

Den, der på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette notartestamente (se nedenfor nr. 3) eller vidnetestamente (se nedenfor nr. 2), kan på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente.

Der er ikke formkrav til oprettelse af et nødtestamente – det kan eksempelvis ske på et egenhændigt og underskrevet dokument – for eksempel vedlagte udkast til testamente, ved mundtlig meddelelse til et vidne eller på en helt tredje måde - såfremt det med sikkerhed kan slås fast, at testamentet hidrører fra afdøde - eksempelvis pr. e-mail, SMS, videooptagelse eller lignende.

Et nødtestamente bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette et notartestamente eller vidnetestamente.

Et nødtestamente bliver ikke registreret, hvorfor der er risiko for at det ikke bliver fundet efter ens død og dermed ikke bliver fulgt. Derfor bør man så vidt muligt oprette et notartestamente - eller hvis det ikke er muligt et vidnetestamente.

Reglerne findes i Arvelovens § 65.

2. Vidnetestamente

Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente.

Vidnerne skal være fyldt 18 år, og må ikke på grund af forhold som nævnt i arvelovens § 74 (demens, sindssygdom o.l.) mangle forståelse for vidnebekræftelsens betydning.

En person kan ikke være testamentsvidne, hvis 

 1. testamentet begunstiger den pågældende eller dennes ægtefælle, samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærstående, 
 2. testamentet begunstiger en person eller institution, som den pågældende ved testamentets oprettelse har en sådan tilknytning til, at testamentsvidnet har haft en særlig interesse i begunstigelsen, eller 
 3. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den pågældendes habilitet.
En person kan være testamentsvidne, selv om den pågældende er indsat som bobestyrer.

Vidnerne skal i deres påtegning på testamentet afgive erklæring

 1. om deres stilling og bopæl,
 2. om tid og sted for deres underskrift på testamentet,
 3. om, at de ved testators underskrift eller vedkendelse af testamentet har været samtidig til stede som testamentsvidner efter testators ønske,
 4. om, at testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente, og
 5. om andre omstændigheder, der kan være af betydning for testamentets gyldighed.
Et vidnetestamente bliver ikke registreret, hvorfor der er risiko for at det ikke bliver fundet efter ens død og dermed ikke bliver fulgt. Derfor bør man så vidt muligt oprette et notartestamente.

Reglerne findes i Arvelovens § 64.

3. Notartestamente - det bedste og mest sikre valg!

Testamente kan oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar.

Notaren skal i sin påtegning på testamentet afgive erklæring

 1. om testators identitet,
 2. om, hvorvidt testator er i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente,
 3. om, hvilke personer der er til stede under notarialforretningen, og
 4. om andre omstændigheder, som kan være af betydning for testamentets gyldighed.

Justitsministeren fastsætter regler om notarens virksomhed, opbevaring af en kopi af testamentet, indberetning til Bil- og Personbogen og adgangen til at få oplysninger om oprettede testamenter.

Skifteretten kontrollerer altid via Det Centrale Register for Testamenter om en afdød person har fået oprettet et testamente.

Reglerne findes i Arvelovens § 63.

Hvad siger vores klienter?