Kontoret er ferielukket frem til mandag den 2. januar 2023. Ved akutte henvendelser henvises til døgnvagten.
top

Boligkøb

Vi tilbyder den uvildige og personlige juridiske rådgivning, som alle boligkøbere har brug for

Tryg bolighandel

Med os som rådgiver kan du gøre en tryg bolighandel - og en handel på de bedst mulige vilkår. Vores advokater er ansvarsforsikrede, hvilket er en sikkerhed, som du kun er garanteret at opnå, når du benytter en advokat til din bolighandel. Vi sikrer, at "papirerne er i orden", og at du går ind i handlen med åbne øjne i forhold til de risici eller udfordringer, der måtte være ved købet, så senere ubehagelige overraskelser undgås.

Boligrådgivning

Boligrådgivning er vores kerneydelse, hvor vi gennemgår alle handlens dokumenter og derefter afholder møde med dig/jer. På mødet redegør advokaten for de risici eller særlige forhold, som er afdækket under gennemgang af handlens dokumenter. Derudover bliver det med udgangspunkt i netop jeres situation drøftet, om handlen skal fastholdes, og hvilke vilkår der bør stilles over for sælger.

I forlængelse af mødet udarbejder advokaten en advokatgodkendelse, hvor eventuelle vilkår for handlen fremgår. Hvis sælger ikke uden videre kan acceptere de stillede vilkår, forhandler advokaten herefter med ejendomsmægler med henblik på opnåelse af enighed om vilkårene.

Efterbehandling

I nogle sager er det relevant at købe et modul der består af både boligrådgivning og modulet efterbehandling af sagen. Efterbehandling (også kaldet handlens berigtigelse) omfatter vores udarbejdelse af digitalt skøde og tinglysning af skødet. Vi koordinerer aflysning af sælgers lån med købers og sælgers banker, og vi kontrollerer at alle vilkår er på plads inden købesummen frigives til sælger. 

Efter overtagelsesdagen udarbejder vi en refusionsopgørelse, der er et regnskab for de udgifter som hhv. sælger og køber har betalt vedrørende ejendommen.

Afdækning af risici

Hos Advokatfirmaet Deleuran vil du blive mødt af erfarne rådgivere, der efter en gennemgang af købsaftalen og sagens dokumenter vil kunne rådgive dig om de forhold og eventuelle risici, som du skal være opmærksom på i forbindelse med dit boligkøb.

Forhandling

Det er sædvanligt, at der sker forhandling af den pris ejendommen er udbudt til, eller at der forhandles om aftales øvrige vilkår, så køber "får mere ud af handlen". En lang række faktorer spiller ind i forhold til i hvilket omfang sælger er villig til at gå ned i pris eller vil acceptere særlige vilkår, som køber måtte ønske. Med os som din professionel rådgiver står du stærkere i forhandlingen, og vi bistår under forhandlingen med sælger og ejendomsmægler, så du opnår de bedst mulige vilkår for handlen.

Hvornår skal jeg kontakte advokaten?

Indledende orientering

Vi anbefaler, at du tager kontakt til os, når du har fundet en ejendom, som du er interesseret i, så vi kan sikre os, at vi kan bistå i din sag. Vi kan for eksempel ikke bistå i sager, hvor vi også repræsenterer sælger.

Orientering når du har underskrevet med et advokatforbehold

Når du er nået til enighed med sælger om vilkårene for handlen, skal du underskrive købsaftalen med et advokatforbehold. Du bør sikre dig, at sælger underskriver købsaftalen samtidig med eller hurtigst muligt efter, at du har underskrevet. Når du har underskrevet, skal du sende en orientering til os. Når købsaftalen er underskrevet af både køber og sælger koordinerer vi et møde med dig/jer om handlen og iværksætter gennemgang af handlens dokumenter.

Generelt anbefaler vi, at vores gennemgang af handlens dokumenter og rådgivning først igangsættes, når sælger har underskrevet købsaftalen, så du er sikker på, at der ikke udføres arbejde, der senere viser sig at være forgæves, fordi sælger i mellemtiden vælger at sælge til en anden køber eller lignende. Hvis du får behov for bistand tidligere i forløbet, er du dog altid velkommen til at lade os høre fra dig.

Skriv under med advokatforbehold

Inden du underskriver skal du altid sikre dig, at der i købsaftalen er indsat et advokatforbehold. Du kan bede ejendomsmægler om at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen eller selv tilføje det følgende:


Underskrevet med forbehold for advokat Asmus Deleurans godkendelse af handelen i sin helhed.


Gratis kontrol af advokatforbehold indsat af ejendomsmægler

Hvis ejendomsmægler har indsat et advokatforbehold i købsaftalen, og du ønsker at være sikker på, om det er formuleret korrekt, så det giver dig tilstrækkelig sikkerhed, er du velkommen til at sende kopi af advokatforbeholdet/købsaftalen til os. Derefter oplyser vi - uden beregning - om forbeholdet er tilstrækkeligt, eller om noget skal ændres i teksten.

Tilgængelighed og fleksibilitet

Vi er til rådighed

Normalt kan vi nå at behandle dit boligkøb inden 24 hverdags-timer fra købsaftalens modtagelse. Den kan sendes som pdf-fil til bj@deleuran.dk. Husk at nævne hvis sagen haster særligt. Med denne hurtighed har du større chance for at vinde "kapløbet" med eventuelle andre, der er interesseret i at købe den samme bolig som du.

Forløbet

Nedenfor kan du få et overordnet indblik i, hvad vores rådgivning indebærer og hvordan et traditionelt boligkøb forløber.


Kontrol af handlens dokumenter

Når vi har modtaget købsaftalen underskrevet af både køber og sælger gennemgår en af vores advokater sagens materiale og kontroller, om materialet giver anledning til bemærkninger. Bemærkninger drejer sig ofte om manglende materiale, eller at der er konstateret et særligt forhold eller en ulempe/risiko, som du skal være opmærksom på.


Vurdering af pris

Advokaten tager under gennemgangen stilling til, om ejendommens pris forekommer rimelig under hensyntagen til de vilkår, der fremgår af købsaftalen. Advokaten vejleder om, hvilke forhold der taler for, at prisen er attraktiv eller ej, men om prisen er den rette er i sidste ende op til dig at vurdere.


Møde om din ejendomshandel

Der bliver herefter gennemført et møde, hvor advokaten gennemgår sagens hovedpunkter og fremhæver de forhold, som du særligt skal være opmærksom på. Rådgivningen sker med udgangspunkt i din situation og dine ønsker til ejendommens anvendelse. Hvis du har særlige ønsker eller planer med ejendommen, er det vigtigt, at du gør opmærksom på disse, så advokaten kan rådgive om, hvorvidt der er forhold, der forhindrer det ønskede eller påtænkte. Til slut under mødet aftales det, om handlen skal fastholdes samt hvilke vilkår, der yderligere vilkår, der eventuelt skal stilles i tillæg til de vilkår der allerede er beskrevet i købsaftalen.


Advokatgodkendelse

Efter mødet udarbejder advokaten en skrivelse, hvor de yderligere vilkår der stilles for handlen fremgår. Hvis andet ikke er aftalt sender advokaten først skrivelsen i udkast til dig. Når du har godkendt skrivelsen, sender advokaten den til ejendomsmægler.


Forhandling med sælger eller ejendomsmægler

Herefter forhandles der med sælger/ejendomsmægler, indtil der er enighed om handelsvilkårene.


Eventuel efterbehandling

Hvis det er aftalt, at vi udover rådgivning også skal bistå med sagens efterbehandling udarbejdes herefter digitalt skøde, når handlen er endelig, og der sker tinglysning af skødet. Der koordineres med købers og sælgers bank vedrørende eventuelle pantebreve, og når betingelserne er opfyldt, frigives købesummen til sælger. Efter overtagelsesdagen udarbejdes der herudover en refusionsopgørelse, hvor der sørges for, at udgifterne til ejendommen fordeles sådan, at sælger bærer udgifterne før overtagelsesdagen, og at køber bærer udgifterne efter overtagelsesdagen. Det er næsten altid nødvendigt, at der skal udarbejdes en refusionsopgørelse, da en række udgifter betales for en periode, og der er meget sjældent på alle punkter sammenfald med overtagelsesdagen.

Det kontrollerer advokaten

Under advokatens gennemgang af handlen kontrolleres en lang række forhold.
Nedenfor kan du se nogle af de områder, som advokaten kontrollerer og rådgiver om.


Særlige vilkår i købsaftalen

Advokaten gennemgår de særlige vilkår, der er aftalt i købsaftalens pkt. 11 og redegør under mødet for betydningen af disse.


Servitutter

På de fleste ejendomme er der tinglyst en række servitutter. Servitutter kan indebære forpligtelser, som den til enhver tid værende ejer af ejendommen er forpligtet til at respektere. Advokaten gennemgår servitutterne og vurderer, om de er sædvanlige, herunder om de indebærer en risiko eller ulempe for køber. For eksempel er der på visse ejendomme tinglyst en hjemfaldspligt, hvorefter kommunen har ret til efter en årrække at købe ejendommen til et på forhånd fastsat beløb. Et andet eksempel kan være en forkøbsret, hvorefter ejeren af ejendommen ikke må sælge ejendommen, før den først har været tilbudt til den eller dem der er berettiget ifølge servitutten.


Boligens anvendelighed

Advokaten vurderer, om ejendommen er egnet til den påtænkte anvendelse. Hvis køber for eksempel har planer om at købe en ejerlejlighed og herefter udleje den, er der for eksempel væsentligt, om ejerforeningens vedtægter forbyder udlejning.


Ejendommens stand og risiko for mangler

Det vurderes, om der er en større eller mindre risiko for at der er fejl og mangler ved boligen. Hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport undersøges den nøje, og det drøftes, om der bør foretages supplerende bygningsteknisk undersøgelse, og om rapporten giver anledning til spørgsmål til den bygningstekniker, der har udarbejdet tilstandsrapporten, eller til sælger.


Miljø- og energiforhold

Risiko for forurening undersøges både hos kommune og region. Energimærke kontrolleres og eventuelle forbedringsforslag drøftes.


Byggesager og anlægsarbejder

Vedtagne lokalplaner samt eventuelle lokalplanforslag undersøges. Det undersøges, om der er uafsluttede byggesager eller anlægsarbejder der skal betales for.


Forsikringsforhold

Det undersøges om boligens nuværende forsikring er normal eller usædvanlig og om boligkøber kan forvente forsikring på normale vilkår og uden forbehold. Tilbud på ejerskifteforsikring kontrolleres og køber opfordres til at indhente kontroltilbud ved behov. Eksisterende bygningsforsikring vurderes. Advokaten orienterer om Forsikringsankenævnets afgørelser af klager vedrørende ejerskifte- og bygningsforsikringer.


Vejledning om pris, økonomi og finansiering

Advokaten vejleder om, hvorvidt købesummen forekommer rimelig, herunder baseret på boliger der henholdsvis er til salg og som for nylig er solgt og som størrelsesmæssigt er sammenlignelige. Advokaten skønner om det vil være muligt at videresælge boligen til nogenlunde samme pris forudsat at markedsforholdene er uændrede. Det drøftes hvilke ønsker boligkøber har om modernisering og istandsættelse af boligen, hvad det koster og hvordan finansiering sker.


Rådgivning tilpasset din ejendomstype

Dette er blot et udvalg af en lang række af forhold, som advokaten kontrollerer under gennemgangen af handlen. En række af de forhold, som advokaten kontrollerer vil være knyttet til den specifikke type af ejendom, der er tale om. Hvis der er tale om køb af en ejerlejlighed eller andelsbolig, vil et væsentligt fokus for eksempel være rettet mod ejerforeningens eller andelsboligforeningens økonomi, og hvis der er tale om en grund, vil fokus i særlig grad blive rettet mod en eventuel risiko for forurening og de regelsæt, der regulerer udnyttelse af grunden i form af lokalplaner, servitutter m.v.

Rådgivningsmødet

Selve rådgivningsmødet foregår hos Advokatfirmaet Deleuran på Frederiksberg eller via telefonmøde. Så vidt muligt foregår al anden kommunikation med advokaten pr. e-mail, men der er dog også mulighed for telefonisk kontakt. Telefonisk kontakt kan finde sted alle ugens 7 dage kl. 10:30-23.

Rådgivningsmødet varer sædvanligivis 60-90 minutter.

Familieoverdragelse

Ved overdragelse af ejendomme mellem nærtstående tilbyder vi et koncept skræddersyet til de særlige juridiske problemstillinger, der skal håndteres, når der handles bolig mellem nærtstående.

Fortrydelsesret for køber af bolig

Når en ejerbolig hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen (forbrugeren), kan køber fortryde sit køb.

Hvis sælger endnu ikke har underskrevet den købsaftalen, kan køber blot meddele sælger eller sælgers ejendomsmægler, at købers tilbud om køb er tilbagekaldt. Tilbagekaldelsen kan ske gratis for køber, da der endnu ikke foreligger en gensidig aftale underskrevet af både køber og af sælger.

Hvis køber har taget forbehold for advokats godkendelse af handelen i sin helhed, kan køber - uanset om sælger også har underskrevet aftalen - gratis fortryde købet indtil det tidspunkt, hvor advokaten har godkendt handelen eller den af sælger eller sælgers ejendomsmæglers fastsatte frist for advokatens godkendelse er udløbet.

Hvis aftalen både er underskrevet af køber og sælger, kan køber fortryde købet på følgende betingelser:

  1. Fristen for købers fortrydelse er 6 hverdage fra det tidspunkt, hvor køber har fået meddelelse om at aftalen også er underskrevet af sælger.
  2. Køber skal skriftligt meddele sælger eller sælgers ejendomsmægler, at handelen fortrydes. Det er tilstrækkeligt, at meddelelsen til sælger er nået frem til sælger indenfor fristen. Det er ikke et krav, at sælger også har nået at læse meddelelsen.
  3. Derudover skal køber til sælger eller sælgers ejendomsmægler - inden fristens udløb - betale en godtgørelse på 1% af købesummen til sælger. Har køber allerede deponeret udbetaling hos sælgers ejendomsmægler, kan der ske modregning i det deponerede beløb.

Hvad siger vores klienter?