top

 

Familiemediation

Mediation er en konfliktløsningsmetode, hvor parterne gennem struktureret samtale med hinanden og med mediator søger at finde frem til hensigtsmæssige og mindelige løsninger

Konfliktløsning i familieforhold


Hvad er advokatmediation?

Mediation er en konfliktløsningsmetode, hvor parterne gennem struktureret samtale med hinanden og med mediator søger at finde frem til hensigtsmæssige og mindelige løsninger.

Har man problemer i sit parforhold eller i sit ægteskab kan

mediation således være en måde, der hjælper frem til afklaring af om forholdet skal opløses og på hvilke vilkår det skal ske - eller eventuelt kan bevares, måske med visse ændringer parterne imellem.

Hvilken type mediator skal vælges?

Da mediatorer har mange forskellige baggrundsuddannelser er det centralt at være opmærksom på, at opsøger man en advokatmediator, vil man opnå bistand fra en advokat, der har efteruddannet sig til mediator. Derved har denne type mediator sit professionelle juridiske overblik med sig, hvilket kan være en fordel, når eksempelvis bodelingsspørgsmål, forældremyndighedsspørgsmål eller andre lignende forhold skal drøftes.

Mediation om familieforhold er en fortrolig proces, der bygger på parternes frivillige deltagelse og engagement. Dette betyder at der skabes gode rammer for parterne til at afsøge mulige løsninger af spørgsmål og uoverensstemmelser gennem dialog.


Hvad hjælper advokatmediator med?

Mediator hjælper parterne med at undersøge og overveje de forhold, som parterne peger på som de væsentlige at drøfte fx.: Hvor skal børnene bo? Hvorledes skal indboet fordeles? Hvem skal overtage den lejede lejlighed eller parternes faste ejendom? Parterne drøfter problemerne på en måde, der er velegnet til at frembringe nye synsvinkler og løsninger, der kan tilgodese begge parters interesser og behov.


Mediation

Hvem kan have
glæde af mediation?

Ægtepar, samlevende og andre, der i familieforhold har konflikter eller uoverensstemmelser, de

ikke selv umiddelbart kan finde løsninger på. Det kan være om komplekse problemstillinger eller

det kan være om enkeltspørgsmål.


Hvorfor vælge mediation fremfor en retssag?


Hvis parterne selv i løbet af mediationsprocessen får talt sig frem til løsning af konflikterne vil der være en højere grad af sandsynlighed for, at aftalerne på længere sigt opleves som forpligtende af parterne – og derfor overholdes. Dermed kan mange efterfølgende uoverensstemmelser undgås.

Man kan tale om en gensidig ansvarlighedsfølelse for resultaterne, der vokser frem undervejs i processen. Dette står i modsætning til en domsafgørelse, hvor parterne enten bliver vindende eller tabende og får pålagt en afgørelse, de ikke selv har haft indflydelse på. Hertil kommer, at parterne under mediationsforløbet ofte får en bedre forståelse for egne og også den anden parts ønsker, følelser og behov – da der skabes et samtalerum, der giver mulighed for at udtrykke nuancerede synspunkter. Dette betyder et godt udgangspunkt for det videre samarbejde om fx. børnene, hvis parforholdet ender med at blive opløst.

Hvordan er et typisk mediationsforløb?


Almindeligvis vil mediationsforløbet i en sag, hvor parterne overvejer at opløse parforholdet

strække sig over 4-6 samtaler af ca. 1½ times varighed.

En samtale – eller session som det også kan kaldes – indledes med, at parterne oplyser om de forhold de ønsker drøftet under sessionen. Der aftales nogle enkle klare regler for, hvorledes samtalen skal foregå mellem parterne under sessionen og der indgås en aftale om mediationen – vilkår og betingelser – udarbejdet af Foreningen af Familieretsadvokater. Dette for at sikre, det bedst mulige grundlag for mediationsforløbet.

I sessionerne fungerer mediator som en form for ordstyrer, der løbende ridser parternes synspunkter op og uddyber de skitserede løsningsforslag med spørgsmål. Centralt er det, at advokatmediator forholder sig upartisk i forhold til parterne og ikke som udgangspunkt er den, der skal komme med anbefalinger til løsning af parternes indbyrdes forhold, men har som opgave at understøtte parternes egne mulige løsningsforslag.

Efter hver session udarbejdes der som hovedregel et skriftligt resumé - det kan være til brug for parternes advokater.

Hvad koster et mediationsforløb?


Hver mediationstime koster 2.250 kr. Dermed er mediationsudgifterne rimelige i forhold til, hvad en retssag kan beløbe sig til. Det at få drøftet sine problemstillinger igennem på en struktureret måde i fortrolige rammer opfattes af mange som en investering i fremtiden.

Certificeret mediator

Hos Advokatfirmaet Deleuran forestår advokat Pia Deleuran familiemediation. Pia Deleuran har fungeret som advokat siden 1990 og er certificeret mediator gennem Foreningen af Familieretsadvokater.

Certificeringen betyder, at Pia Deleuran har været i oplæring hos to engelske familieretsmediatorer, har været i træningsgruppe og endvidere har erhvervet sig teoretisk viden om mediation via artikler og faglitteratur.

Desuden har Pia Deleuran en almen pædagogisk uddannelse fra Københavns Universitet og erfaring fra konsulent- og rådgivningsvirksomhed om personlige spørgsmål og forhold.


Hvad siger vores klienter?